tel: +48 61 87 30 835     biuro@pro-mar.com.pl     mapa dojazdu >>

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA (RODO)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, na podstawie art. 6 Rozporządzenia, pkt a, b, c i f uprzejmie informujemy Panią/Pana, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PRO-MAR S.A. z siedzibą w Poznaniu, 61-017 Poznań, ul Bałtycka 61.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w firmie PRO-MAR S.A., z którym można się kontaktować pisemnie na powyższy adres lub telefonicznie albo pocztą elektroniczną na poniższe numery telefonu i adres e-mail: +48 61 873 08 15 lub +48 61 873 08 16 / rodo@pro-mar.com.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wykonania umowy albo zamówienia lub też podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy lub zamówienia (art. 6 ust. 1 pkt b) na artykuły hutnicze lub inne będące przedmiotem oferty lub zlecenia/zamówienia do lub od PRO-MAR S.A. Administrator będzie przetwarzał tylko takie dane osobowe, które Pani/Pan sami przekażecie i wykorzystywać je będzie jedynie na podstawie i w celu realizacji zawieranych transakcji handlowych.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na potrzeby prowadzonych przez PRO-MAR S.A. działań marketingowych dla produktów lub usług własnych.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko i wyłącznie upoważnieni Pracownicy firmy PRO-MAR S.A..
  6. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora danych dostawcom usług, którym Administrator zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, ubezpieczycielom należności, bankom, poczcie, kurierom, przewoźnikom, spedytorom, innym instytucjom finansującym obroty handlowe oraz innym koniecznym lub współuczestniczącym w obsłudze danej transakcji. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniem.
  7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa (m.in. ZUS, Urząd Skarbowy). Bez odrębnej zgody Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom trzecim.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  10. Administrator przechowuje Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji danej umowy/zamówienia oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy zawartej na skutek transakcji (min. 6 lat)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych-Rodo